« | Начало | »

Бизнес климатът се влошава след октомври

Общият показател на бизнес климата през октомври 2012 г. се понижава с 2.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец, отчита Националния статистически институт. Бизнес климатът се влошава във всички наблюдавани отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщава money.bg.

Промишленост. 
Съставният показател  „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 3.6 пункта в сравнение със септември, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, а очакванията за следващите три месеца са по-умерени.

Общата осигуреност на производството с поръчки не се променя въпреки известното намаление на поръчките от чужбина, като и очакванията за износ са по-резервирани в сравнение с изразените мнения преди три месеца.

Средното натоварване на мощностите от юли до октомври спада с 1.8 пункта и достига 69.5%.
Основните затруднения в отрасъла продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.3 и 42.8% от предприятията.

Строителство. 
През октомври съставният показател  „бизнес климат в строителството“ се понижава с 2.9 пункта поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро“ към запазване на  „същото“. По отношение на строителната активност анкетата отчита известно намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца са неблагоприятни.

Производственият график е осигурен с договори за 4.7 месеца, като е регистрирано понижение от 0.8 месеца спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-песимистични.
Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията, като през октомври в сравнение с предходния месец се наблюдава намаление на отрицателното влияние на факторите „финансови проблеми“, „недостатъчно търсене “ и „конкуренция в бранша“.

По отношение на продажните цени предвижданията на строителните предприемачи са те да останат без съществена промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. 
Съставният показател  „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 1.8 пункта спрямо септември, което се дължи на по-умерените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се забелязва засилване на отрицателното им влияние.

По отношение на продажните цени мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

Услуги.
И в този отрасъл съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 1.3 пункта в сравнение с преходния месец поради изместване на оценките на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от подобряване към запазване на  „същото“. Очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са по-благоприятни, което обаче не е съпроводено с намерения за допълнително наемане на персонал през следващите три месеца.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, продължава да е несигурната икономическа среда. На второ място е конкуренцията в бранша, чието негативно влияние обаче намалява с 11.2 пункта спрямо септември.


Публикувано на 31 октомври, 2012 в 9:30 am | Балкани, България
12345 (без глас)
Loading...

Коментирай

You must be logged in to post a comment.